--LAPIZ--Stifthalter aus Treibholz
--LAPIZ--Stifthalter aus Treibholz
--STIFT--Stifthalter aus Treibholz
--STIFT--Stifthalter aus Treibholz
Stifthalter Triebholz
--PENCIL--Stifthalter aus Treibholz